Lezing en workshop – Kinderen rouwen ook!

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Mama. 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: van Mama; Wederpartij: de partij welke een aanbieding of offerte ontvangt van Opdrachtnemer of een overeenkomst sluit met Opdrachtnemer; Consument: iedere Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Partijen: Opdrachtnemer en Wederpartij. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen de Opdrachtnemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van handelaar en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand; 

Artikel 2 – Identiteit van de Opdrachtnemer 

van Mama
Moesdijk 15a
6004 AX Weert
https://www.van-mama.nl/ https://nugaikdagzeggen.nl
E-mailadres: info@van-mama.nl
KvK-nummer: 90404378.
Vestigingsnr. 000056136714
BTW-nummer: NL004814489B57

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Partijen. 
 2. Indien de Wederpartij ook algemene voorwaarden hanteert, zijn deze niet van toepassing op deze overeenkomst. 
 3. Nadat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaart op een aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Partijen, zijn deze ook van toepassing op iedere volgende aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Partijen, tenzij anders overeengekomen. 
 4. Van deze algemene voorwaarden wordt slechts afgeweken voor zover dit uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Opdrachtnemer kan de Wederpartij gevraagd en ongevraagd een aanbod doen voor het leveren van bepaalde dienst of een bepaald product. 
 2. De geldigheidsduur van een schriftelijk aanbod bedraagt 14 dagen, tenzij anders vermeld op het aanbod. Een mondeling aanbod vervalt, wanneer dit aanbod niet onmiddellijk wordt aanvaard. 
 3. In het aanbod wordt het aangeboden product of de aangeboden dienst altijd nauwkeurig omschrijven. 
 4. Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. 
 5. In afwijking van het voorgaande lid worden de aangeboden prijzen verhoogd, indien de kostprijs van het product of dienst stijgt ten gevolge van overheidsmaatregel (bijvoorbeeld een btw-verhoging) of een verhoging van de inkoopprijs met tenminste 20%. De nieuw aangeboden prijs bedraagt nooit meer dan de voorheen aangeboden prijs + de gestegen kostprijs. 
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod. 
 2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. De Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – er van vergewissen dat de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 4. De Opdrachtnemer kan de reeds overeengekomen prijs aanpassen, indien hij wordt geconfronteerd met een kostprijsstijging van een product of dienst ten gevolge van overheidsmaatregel (bijvoorbeeld een btw-verhoging), een verhoging van de inkoopprijs met tenminste 20% of een andere oorzaak welke de Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst in redelijkheid niet kon voorzien. 
 5. De Consument heeft de bevoegdheid om de overeenkomt op te zeggen tegen de dag dat de in lid 4 van dit artikel genoemde prijsverhoging ingaat.

Artikel 6 – Ontbinden op afstand gesloten overeenkomst

 1. Nadat de Consument een bestelling heeft ontvangen, heeft hij 14 dagen de tijd om een Overeenkomst op afstand, zonder opgaaf van reden, te ontbinden. 
 2. De Consument kan de overeenkomst ontbinden door binnen de in lid 1 genoemde termijn een verklaring aan Opdrachtnemer te zenden waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de Consument de overeenkomst wil ontbinden. 
 3. Tijdens de zichttermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Opdrachtnemer retourneren, conform de door de Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 4. Het in lid 1 van dit artikel genoemde recht geldt niet ten aanzien van producten: – die door de Opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument + natuurproducten – die duidelijk persoonlijk van aard zijn; – die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; – die snel kunnen bederven of verouderen; – waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Opdrachtnemer geen invloed heeft; – voor losse kranten en tijdschriften; – voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 
 5. Het in lid 1 van dit artikel genoemde recht geldt niet ten aanzien van diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. 
 6. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 7. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen 
 8. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in dit artikel heeft de Consument bij het ontbinden van een Overeenkomst op afstand nooit meer rechten, dan hetgeen hieromtrent is bepaald in het burgerlijk wetboek. 

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie 

 1. De Opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Een door de Opdrachtnemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Wederpartij ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand. 

Artikel 8 – Levering en uitvoering 

 1. De Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het in artikel 2 genoemde adres, tenzij is overeengekomen dat de levering zal plaatsvinden op een ander adres dat de Wederpartij aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Wederpartij hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Opdrachtnemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen wordt het herroepingsrecht niet uitgesloten. 
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij de Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Wederpartij welke geen consument is bij de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 9 – Betaling 

 1. Kiest een Consument ervoor om een product welke hij, al dan niet op afstand, bij de Opdrachtnemer heeft besteld, na overleg met Opdrachtnemer, af te halen op het in artikel 2 genoemde adres, dan hoeft de Consument nimmer een aanbetaling te doen die groter is dan 50% van het aankoopbedrag. 
 2. Producten welke worden geleverd op een ander adres dan het adres genoemd in artikel 2, dienen, tenzij anders overeengekomen, vooraf te worden betaald. 
 3. Producten welke worden geleverd op het in artikel 2 genoemde adres, dienen ten tijde van de levering volledig te worden betaald. 
 4. Diensten dienen te worden betaald op het moment dat deze zijn verricht. Opdrachtnemer is gerechtigd een zaak van de Wederpartij onder zich te houden totdat een verrichte dienst door de Wederpartij is betaald. 
 5. Komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de Wederpartij de factuur op een later tijdstip mag betalen, dan bedraagt de betaaltermijn 14 dagen. 

Artikel 10 – Klachtenregeling 

 1. De Wederpartij dient eventuele klachten terstond, maar uiterlijk binnen 14 dagen kenbaar te maken aan de Opdrachtnemer, tenzij de Wederpartij op grond van een dwingende bepaling uit het burgerlijk wetboek een langere termijn heeft om zijn klacht kenbaar te maken. 
 2. Uiterlijk 14 dagen nadat de Opdrachtnemer kennis heeft genomen van de klacht, geeft hij een eerste reactie aan de Wederpartij. In deze reactie maakt de Opdrachtnemer kenbaar hoe en wanneer de klacht wordt opgelost, dan wel de termijn die hij nog nodig heeft om de klacht verder te onderzoeken en met een oplossing te komen. 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarvoor Opdrachtnemer verzekerd is, maar bedraagt nooit meer dan het bedrag dat de verzekering in verband met de schade uitbetaald, te vermeerderen met een eventueel eigenrisico. 

Artikel 12 – Toepasselijk recht 

 1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Slechts de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg is bevoegd geschillen tussen Partijen te beslechten. 

 Algemene voorwaarden van Mama vastgesteld januari 2023